مرکز تحقیقات بین المللی بیابان


مرکز تحقیقات بین المللی بیابان

img img

--


دوریس

مرکز تحقیقات بین المللی بیابان

img

نمایی از پروژه


مرکز تحقیقات بین المللی بیابان