کمد آزمایشگاه

تماس با ما

کمد نگهداری اسناد

سکوبندی آزمایشگاهی

هود های بازویی یا مفصلی ویژه آزمایشگاه ها از جنس پروپیلن جهت تهویه موضعی آلودگی هایی نظیر گرد وغبار، بخارات، گاز های سمی و خطرناک حاصل از آزمایشات شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرند. این نوع هود ها دارای کلاهک ضد اسید و با قابلیت چرخش 360 درجه و انعطاف پذیری میباشند. هودهای بازویی در حالات متنوع سقفی ،دیواری و رومیزی نصب میگردند و دود یا غبار حاصل آزمایش ها را انتقال میدهند . این عمل باعث می شود دود و غباری که در بعضی موارد خطرناک هستند در سالن پخش نشود و هوای داخل سالن تمیز بماند.

--


{{--

هود های بازویی یا مفصلی ویژه آزمایشگاه ها از جنس پروپیلن جهت تهویه موضعی آلودگی هایی نظیر گرد وغبار، بخارات، گاز های سمی و خطرناک حاصل از آزمایشات شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرند. این نوع هود ها دارای کلاهک ضد اسید و با قابلیت چرخش 360 درجه و انعطاف پذیری میباشند. هودهای بازویی در حالات متنوع سقفی ،دیواری و رومیزی نصب میگردند و دود یا غبار حاصل آزمایش ها را انتقال میدهند . این عمل باعث می شود دود و غباری که در بعضی موارد خطرناک هستند در سالن پخش نشود و هوای داخل سالن تمیز بماند.

--}} {{----}} {{----}} {{----}} {{----}} {{----}} {{----}} {{----}} {{----}} {{----}} {{----}} {{----}} {{----}}