دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز


دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

img img

محل پروژه :

بیمارستان شوشتر


دوریس

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

img

نمایی از پروژه


دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز