دانشگاه تهران


دانشگاه تهران

img img

محل پروژه :

مجتمع تحقیقاتی گیاهان دارویی


دوریس

دانشگاه تهران

img

نمایی از پروژه


دانشگاه تهران